То што се човек осећа добро не значи да је здрав. Зато је важно контролисати здравље пре него што нешто заболи јер тада обично буде већ касно. Око 80 одсто болести могу да се спрече или да се излече ако се открију на време.

Сврха превентивних прегледа је спречавање појаве болести, односно откривање обољења у најранијој фази, када још нема симптома, јер су тада највеће могућности за излечење. Здравственим календаром утврђена је динамика превентивних прегледа за све старосне групе становништва. Превентивни прегледи се обављају о трошку здравственог осигурања (Календар превентивних прегледа).

У укупним приходима домова здравља и завода на примарном нивоу, без апотека и апотекарских установа (искључујући у анализи Косово и Метохију), Републички завод за здравствено осигурање учествује са просечно 84% у 2008. години (интервал овог учешћа креће се од 63-95%). Ситуација је готово истоветна у свим посматраним годинама (РФЗО) .

До­ступ­ност здрав­стве­них услу­га за­ви­си од мно­го­број­них фак­то­ра ко­ји се од­но­се ка­ко на здрав­стве­ни си­стем та­ко и на са­мог па­ци­јен­та. Фак­то­ри здрав­стве­ног си­сте­ма ко­ји мо­гу ути­ца­ти на до­ступ­ност су по­кри­ве­ност здрав­стве­ним оси­гу­ра­њем, обез­бе­ђе­ност ка­дром, про­сто­ром, опре­мом и фи­нан­сиј­ским сред­стви­ма, си­стем упу­ћи­ва­ња, за­ка­зи­ва­ња, на­чин на ко­ји се по­је­дин­ци тре­ти­ра­ју у окви­ру си­сте­ма (кон­ти­ну­и­тет здрав­стве­не за­шти­те) и ква­ли­тет пру­же­них услу­га. Ка­рак­те­ри­сти­ке па­ци­је­на­та, као што су ста­рост, со­ци­о­е­ко­ном­ски ста­тус, прет­ход­на ис­ку­ства са здрав­стве­ном слу­жбом, њихо­ва пер­цеп­ци­ја ква­ли­те­та здрав­стве­не за­шти­те и ни­во здрав­стве­не писме­но­сти та­ко­ђе мо­гу ути­ца­ти на њи­хо­ве од­лу­ке да тра­же здрав­стве­ну за­шти­ту.

Трудићемо се да кроз овај посебан сегмент радијског програма обухватимо све теме које су везане за здравствену заштиту и редновну и правовремену обавештеност, али и посету лекару.

Становништво града Врања и целог Пчињског округа изложено је обољевању од малигних болести услед радиоактивности као последице бомбардовања Пљачковице 1999. године. Болести респираторних органа, а нарочито обољевање од разних врста карцинома су рапидно порасли у последњој деценији. У оквиру пројекта одабрали смо теме о којима се најчешће говори у локалној заједници. Обележавају се светски, међународни и национални дани у циљу указивања на значај превенције одређених болести. Идеја је да обједињавањем знања и искуства ове теме учинимо  приступачне људима, поштујући морална начела и негујући високу етичност. Оно што је посебно значајно је што ће се реализацијом овог пројекта,циљној групи приближити начин функционисања система здравствене зштите, дати одговор на питање где и како се може обавити превентивни преглед и шта он подразумева.

*

Пројекат је суфинансиран на конкурсу Министарства културе и информисања за производњу медијских садржаја за радио у 2020. години. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

 

Оцените овај чланак
(0 Гласова)

Остави коментар

Уверите се да сте унели све потребне информације означене звездицом (*). HTML код није дозвољен.

НАЈНОВИЈИ ТВИТОВИ

Постављена цистерна са водом у центру града - Радио Телевизија Врање https://t.co/1BGnSBFBU4 via @tripplesworld https://t.co/2CQ46xEZQO
Епидемиолог: Обазривост на летовању неопходна - Радио Телевизија Врање https://t.co/NUxZ6QHRNE via @tripplesworld https://t.co/nkYC7K3XUy
У току израда пројекта за санацију Александровачког језера - Радио Телевизија Врање https://t.co/hInyqQdJQ5 via… https://t.co/3dNjxHxpw6
Follow RTV Vranje on Twitter