Одштампајте ову страницу

Дечји додатак. Породиљско и трудничко одсуство. Очеви као носиоци права.

Запослене жене су заштићене од отказа уговора о раду за време трудноће и породиљског одсуства. Породиљско одсуство могу да отпочну најраније четрдесет и пет дана пре времена предвиђеног за порођај, а обавезне су да га отпочну двадесет осам дана пре датума предвиђеног за порођај. Породиљско одсуство траје до навршена три месеца од дана порођаја, након чега жена има право на одсуство ради неге детета у укупном трајању од годину дана за прво и друго дете, а две године за треће и четврто дете. Отац може користити право на одсуство у прва три месеца од порођаја само у изузетним условима, и то: у случају кад мајка напусти дете, умре или је из других оправданих разлога спречена да користи то право (издржавање казне затвора, тежа болест и др.). То право отац детета има и када мајка није у радном односу. Право на коришћење једногодишњег одсуства ради неге детета отац може користити безусловно. Ово одсуство може се пренети на оца након што дете наврши три месеца и не могу га користити отац и мајка истовремено. За време породиљског одсуства запосленој мајци, односно оцу детета, држава исплаћује пуну накнаду зараде, која се утврђује на основу висине зараде у време одласка на одсуство и везаних месеци радног стажа. Породиљско одсуство урачунава се у пензијски стаж. Један од родитеља детета коме је потребна посебна нега има право да, по истеку породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, одсуствује с рада или да ради половину пуног радног времена, најдуже до навршених пет година живота детета. Нов Закон о финансијској подршци породици с децом предвиђа и нове одредбе о породиљском одсуству. По повратку с породиљског одсуства, запослена наставља да ради под истим условима који су важили пре отпочињања одсуства, осим уколико није дошло до измена утврђених анексом уговора о раду.

Према члану 16. Закона о забрани дискриминације, у Републици Србији забрањено је вршити дискриминацију у области рада. Другим речима, забрањено је нарушавање једнаких могућности за заснивање радног односа или уживање свих права у области рада под једнаким условима, као што су права на: запослење, слободан избор запослења,  напредовање у служби, стручно усавршавање, професионалну рехабилитацију, једнаку накнаду за рад једнаке вредности, правичне и задовољавајуће услове рада.

Нови закон о финансијској подршци породици са децом почео је да се примењује почетком јула 2018. године, а највише измена донео је управо по питању накнада за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета.

Ова накнада зараде представља класичну меру финансијске подршке породици са децом, чија је сврха да се родитељима олакша усклађивање рада и родитељства. Ову врсту накнаде остварују запослени код правних и физичких лица (код послодавца.) Изузетно, право на ову врсту накнаде може остварити и запослени који је засновао радни однос након рођења детета, а дужина трајања права на накнаду зараде односно плате рачуна се од дана рођења детета, што представља једну од многих новина уведених Законом.

Исто право остварује и отац, један од усвојитеља, хранитељ, односно старатељ детета, када у складу са прописима о раду користи породиљско одсуство, одсуство са рада ради неге детета и одсуство са рада ради посебне неге детета. Накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради посебне неге детета, за децу различитог реда рођења, могу истовремено користити оба родитеља.

Накнаду зараде, односно накнаду плате за време одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, за децу различитог реда рођења, могу истовремено користити оба родитеља. Накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, за децу различитог реда рођења, не могу истовремено користити оба родитеља. Важно је истаћи да право на накнаду зараде, односно накнаду плате за време одсуства са рада ради посебне неге детета не може се остварити за дете за које је остварено право на додатак за помоћ и негу другог лица.

Још једна од новина у овом делу Закона представља и начин утврђивања основице за ову врсту накнаде. Основица  се новим законским решењем утврђује на основу збира месечних основица на које су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде, за последњих 18 месеци који претходе првом месецу отпочињања одсуства због компликација у вези са одржавањем трудноће, или породиљског одсуства, уколико није коришћено одсуство због компликација у вези са одржавањем трудноће. Основица накнаде зараде, односно накнаде плате запосленог који је засновао радни однос након рођења детета, утврђује се на основу збира месечних основица на који су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде, за последњих 18 месеци који претходе месецу отпочињања одсуства по заснивању радног односа.

Оно што највише интересује јавност јесте решење које је предвиђено чланом 13. ставом 2. Закона којим је регулисано да се  месечна основица накнаде зараде, односно накнаде плате, добија  дељењем збира горе наведених основица  основица са 18 и не може бити већа од три просечне месечне зараде у Републици Србији, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан подношења захтева.

Месечна основица накнаде зараде, односно накнаде плате представља бруто обрачунску вредност.Утврђивање месечне основице накнаде зараде односно накнаде плате, врши надлежни орган јединице локалне самоуправе на основу података о висини основице на коју су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде, односно плате, а који су евидентирани у Централном регистру обавезног социјалног осигурања, на дан подношења захтева за остваривање права. Месечни износ накнаде зараде, односно накнаде плате обрачунава се на основу утврђене месечне основице накнаде зараде, односно накнаде плате у сразмери броја радних дана у петодневној радној недељи, у којима се остварује право у датом месецу и укупног броја радних дана у том месецу. На основу обрачунатог месечног износа накнаде зараде, односно накнаде плате обрачунава се износ накнаде зараде, односно накнаде плате који је умањен за припадајуће порезе и доприносе.

Пореску пријаву за обрачунате порезе и доприносе подноси министарство надлежно за социјална питања, а централизована исплата месечне накнаде зараде односно накнаде плате врши се кад пореска управа прихвати пореску пријаву.

 

Пројекат Радио Врања ''Гледај да чујеш'' суфинансиран је средствима Министарства културе и информисања Републике Србије. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

 

Оцените овај чланак
(0 Гласова)
Последњи пут измењено уторак, 14 јануар 2020 10:47
РТВ

Најновије од РТВ